Poniżej znajdą Państwo informację na temat trwających oraz zakończonych postępowaniach w zakresie Dotacji z Unii Europejskiej

Newborn Plastic S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacji produktowej – KOLREG – modyfikowany regranulat przeznaczony do procesu formowania wtryskowego.” w ramach Poddziałania 1.3.1 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnego w skali światowej produktu – regranulatu KOLREG bazującego na wykorzystaniu odpadu polipropylenowego (PP), pyłu polietylenowego (PEodz), perlitu, krzemionki, flogobitu oraz kredy wg receptury opracowanej na bazie prac B+R zapewniającej uzyskanie znacząco polepszonych właściwości fizykochemicznych i mechanicznych.

Planowane efekty:

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnego produktu – regranulatu KOLREG.

Wartość projektu:   26 331 128,45 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 21 407 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 985 320,00 PLN

Newborn Plastic S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Planowane efekty:

 1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu
  nowych produktów i zmian w procesie ich produkcji.
 2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
 3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
 4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
 5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu:   4 592 820,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  2 592 800,00 zł

Newborn Plastic S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu Strategii Wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i
wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

 1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu
  nowych produktów i zmian w procesie ich produkcji.
 2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
 3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
 4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
 5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu:   142 680,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  98 600,00 zł

Newborn Plastic S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.” w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji folii POLIREC otrzymanej metodą wytłaczania ze specjalnie opracowanej mieszanki sporządzonej z technologicznych odpadów powstałych przy produkcji i konfekcjonowania laminowanych folii PA-PE z dodatkiem innowacyjnych adsorbenów niekorzystnego zapachu na osnowie minerałów ilastych z dodatkiem mieszanki zapachowej.wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym, dzięki wprowadzeniu do oferty zaawansowanego technologicznie produktu stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynku.

Wartość projektu: 4 735 500,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 850 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 695 000,00 PLN